Clearingstelle der Berliner Stadtmission

Clearingstelle

Liên lạc

Tel: 030 690 33 5972
E-Mail: clearingstelle(at)berliner-stadtmission.de

Gefördert von

Chúng tôi là ai

Địa chỉ của chúng tôi:

Zinzendorftstraße 18/Eingang Levetzowstraße
10555 Berlin

Điện thoại:  030 690 33 5972
E-Mail: