Clearingstelle der Berliner Stadtmission

Clearingstelle

Liên lạc

Tel: 030 690 33 5972
E-Mail: clearingstelle(at)berliner-stadtmission.de

Gefördert von

Chúng tôi là ai

Địa chỉ của chúng tôi:

Lehrter Straße 68
10557 Berlin - tại nhà ga chính.

Điện thoại:  030 690 33 5972
E-Mail: